รู้จักคริสตจักรแม่ใจ

“ นิมิตปี 2010 จะมีคริสตจักรทุกอำเภอในประเทศไทย ” อำเภอแม่ใจเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่ยังไม่มีคริสตจักร ถ้าย้อนไปราวๆปี ค.ศ. 1975 มีการประกาศพระกิตติคุณที่ตำบลป่าแฝก มีสถานที่นมัสการพระเจ้า ในเวลาต่อมาไม่มีใครดูแลพี่น้องกลุ่มนี้จึงกระจัดกระจายไป 27 ปีต่อมา ค.ศ.2007 เดือนพฤษภาคม ศจ.เยอร์เก้น เกอซ์เส้ลและครอบครัวมิชชั่นนารีจากคณะมาร์บูร์เกอร์มิชชั่นได้เข้ามาอยู่ที่อำเภอแม่ใจ โดยมีเป้าหมายที่จะประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้า เริ่มต้นการการตั้งกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ มีพี่น้องที่มาเรียนด้วยสองคนคือ นางทองเล็ก และนายไล เดิมเป็นสมาชิกคริสตจักรพะเยา แต่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอแม่ใจ

เดือนกันยายน 2007 ได้ทำสัญญาเช่าสถานที่นมัสการ ในตัวอำเภอแม่ใจ บ้านเลขที่ 120 หมู่ 5 ต.แม่ใจ และได้แต่งตั้งเป็นศูนย์พันธกิจคริสเตียนแม่ใจ อยู่ภายใต้การดูแลของคริสตจักรพะเยา ซึ่งเริ่มให้มีการนมัสการทุกวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนโดยใช้เวลาช่วงบ่าย โดยมีพี่น้องจากคริสตจักรพะเยาเข้ามาร่วมนมัสการ และร่วมกันประกาศที่อำเภอแม่ใจ จนถึงกระทั่งเดือนมิถุนายน ปี2008 (ใช้วลา 8 เดือน) ได้เริ่มมีการนมัสการพระเจ้าเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ และมีนักศึกษาจากพระคริสตธรรมพะเยา เข้ามาร่วมนมัสการด้วย ในปี 2009 ศูนย์พันธกิจคริสเตียนแม่ใจได้ย้ายเข้ามาสังกัดคริสตจักรภาค 15 ซึ่งเดิมทีอยู่ภายใต้คริสตจักรพะเยา

จนกระทั่งปลายปี 2009 อ.สมเกียรติ วงษ์ประเสริฐ ได้เข้ามาเยี่ยมและแบ่งปันนิมิตเกี่ยวกับการบุกเบิกคริสตจักรให้กับ ศจ.เยอร์เก้น และพี่น้องในคริสตจักร จากการแบ่งปันนิมิตจึงเห็นว่าสามารถที่จะร่วมพันธกิจได้ ช่วงนั้นมีพี่น้องร่วมนมัสการทั้งหมด 9 คนคือ นางทองเล็ก นายไล นางบัวคำ นายปา นางสาวพัชราภรณ์ นางวรรณา นายบุญเรือง นางสาวฐิตาพร และนายพิพัฒศกร ในเดือนมกราคม ปี 2010 อ.สมเกียรติ วงษ์ประเสริฐ ได้จากคริสตจักรแบ๊บติสนนทบุรี เพื่อมาร่วมรับใช้ที่ศูนย์พันธกิจคริสเตียนแม่ใจ ร่วมกับครอบครัว ศจ.เยอร์เก้น โดยมีพันธกิจคือสอนภาษาอังกฤษ และสอนดนตรี จนกระทั่งผ่านไป 7 เดือน วันที่ 25 กรกฏาคม 2010 ศูนย์พันธกิจคริสเตียนแม่ใจ ได้ถูกแต่งตั้งเป็นหมวดคริสเตียนแม่ใจ โดย อ.สมเกียรติ วงษ์ประเสริฐเป็นรักษาการศิษยาภิบาล ศจ.เยอเก้น เกอซ์เส้ล เป็นประธานหมวดคริสเตียนแม่ใจ นางพัชราภรณ์ วงษ์ประเสริฐเป็นเลขาฯ นางทองเล็ก ศรีไพรเป็นเหรัญฯ และนางวรรณา ถาริน เป็นผู้ช่วยเหรัญฯ ในการประชุมนมัสการทุกวันอาทิตย์มีผู้เชื่อร่วมแต่ละอาทิตย์เฉลี่ยประมาณ 12-15 คนต่ออาทิตย์ วันที่ 30 มกราคม 2011 ได้แต่งตั้ง คศ.สมเกียรติ วงษ์ประเสริฐเป็นศิษยาภิบาลประจำหมวดคริสเตียนแม่ใจจนถึงปัจจุบัน

ในช่วงปี 2011 เดือน กรกฎาคม 2011 ศจ. เยอร์เก้นและครอบครัวได้ไปกลับประเทศเยอรมัน แต่การนมัสการที่หมวดคริสเตียนแม่ใจก็ได้ดำเนินมาตลอด และพี่น้องได้อธิษฐานที่อยากจะมีสถานที่นมัสการที่เหมาะแก่การนมัสการมากกว่าเดิม และใน เดือนพฤศจิกายนก็ได้ย้ายจากสถานที่นมัสการที่เดิม ซึ่งเช่าอยู่ 4 ปี กับ 1 เดือน ย้ายมาอยู่ที่ตึกแม่ใจเมืองใหม่ ถนนพหลโยธิน เลขที่ 253 หมู่ 9 ต.ศรีถ้อย เริ่มนมัสการครั้งแรกวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2011 ที่นี่เองได้มีพี่น้องใหม่ๆเข้ามาร่วมนัสการอยู่ทุกอาทิตย์ ปี 2012 เป็นปีแห่งพระพรที่พระเจ้าประทานให้ ในวันที่ 29 เมษายน 2012 มีพี่น้องเชื่อใหม่รับบัพติศมา 13 คน วันที่ 19 สิงหาคม 2012 มีพิธีรับบัพติศมาอีก 10 คน และพี่น้องก็มีความกระตือรือร้นที่จะปรนิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันอย่างเต็มที่

ปัจจุบัน วันที่ 10/11/12 ( 2 ปี 3 เดือน 17 วัน นับจากเป็นหมวดคริสเตียน) ได้รับการสถาปนาเป็นคริสตจักรแม่ใจ มีสมาชิกสมบรูณ์ 34 คน สำรอง 7 คน สามารถปกครองตนเอง เลี้ยงตนเอง และประกาศพระกิติคุณด้วยตนเอง ในการสถาปนาคริสตจักรครั้งนี้ พี่น้องทุกคนตั้งใจที่จะดูแลศิษยาภิบาล สัตย์ซื่อในการถวาย โดยที่ไม่เข้าโครงการที่สภาคริสตจักรจัดให้ และเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรอย่างมาก คริสตจักรแม่ใจมีคำขวัญว่า “คริสตจักรแม่ใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานพระวจนะ มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง ส่องสว่างให้ทุกคน โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์” คริสตจักรแม่ใจยังต้องดำเนินต่อไป เราอธิษฐานขอสถานที่นมัสการที่จะสมกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และการประกาศพระกิติคุณทั่วโลก โดยมีเป้าว่า ภายในปี 2015 จะมีคริสตจักรและทีมผู้นำ ภายในปี 2020 สามารถส่งมิชชั่นออกไปยังต่างประเทศได้ และหวังใจอย่างยิ่งว่าพระสัญญาและพระพรของพระเจ้าจะทวีคูณขึ้นตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้

รายการวิทยุคริสเตียน

สำหรับสมาชิก

We have 18 guests and no members online