นิมิต (วิสัยทัศน์) ของคริสตจักร

“คริสตจักรแม่ใจมีสมาชิกเพิ่มเป็น  77  คนภายในสิ้นปี ค.ศ.  2015  สมาชิกทุกคนได้รับการอภิบาลอย่างทั่วถึงจากทีมรับใช้  มีสมาชิกมาร่วมนมัสการเช้าวันอาทิตย์เป็นประจำอย่างน้อยร้อยละ  80  และร้อยละ 80 ถวายคืนสิบลดอย่างสม่ำเสมอ  ระบบภูมิทัศน์ของบริเวณสถานที่โบสถ์คริสตจักรถูกจัดไว้อย่างดี มีความสะอาด  สงบ  สวยงาม  ปลอดภัย  เป็นที่ดึงดูดใจของสมาชิกและผู้คนโดยรอบคริสตจักร  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนดี”    

นโยบายของคริสตจักร

1.เสริมสร้างสมาชิกให้รักพระเจ้า รักพี่น้อง และรักคริสตจักร
2.เสริมสร้างสมาชิกให้ความเชื่อที่มั่นคง และเติบโตจนถึงความครบบริบูรณ์ตามพระสัญญา
3.ส่งเสริมให้สมาชิกประกาศพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์ โดยถือเป็นชีวิตจิตใจ

เป้าหมายของคริสตจักร

คริสตจักร คื อบ้านและครอบครัวที่รักซึ่งกันและกัน มีความเชื่อร้อนรนในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นชีวิตจิตใจ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 50% ภายในปี 2013

ข้อพระคัมภีร์ประจำปี

“เสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น” เอเฟซัส 4:12

สโลแกน/คำขวัญ

“ตั้งอยู่บนพระวจนะ  มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง
ส่องสว่างแก่คนทั้งปวง โชติช่วงด้วยพระวิญญาณ”

ความคาดหวังประจำปี  2014

1.มีผู้รับเชื่อใหม่และรับบัพติศมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย  10 คน
2.มีคริสตจักรเด็กเกิดขึ้น และมีเด็กมาร่วมนมัสการอย่างน้อย 13 คน
3.มีทีมรับใช้ในการเยี่ยมเยียนอย่างน้อย 1 ทีม
4.มีผู้นำนมัสการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 คน

รายการวิทยุคริสเตียน

สำหรับสมาชิก

We have 100 guests and no members online